Kobieta i Biznes 2020 do pobrania

KiB 2019 nowy numer

Już można pobrać najnowszy numer periodyku „Kobieta i Biznes" (2020). Jak zwykle, w numerze zamieszczono artykuły o sytuacji kobiet w Polsce i na świecie.

KiB 2019 I str (maly)

Kobiety są w większym stopniu niż mężczyźni obciążone pracą, a wynika to z większego udziału kobiet w nieodpłatnej pracy na rzecz własnych gospodarstw domowych. Dane z badań budżetów czasu z lat 2003 i 2013 wskazują na wzrost zaangażowania kobiet w pracę na formalnym rynku pracy, co pociąga za sobą zwiększenie (choć niewielkie) zaangażowa­nia mężczyzn w czynności domowe. Jednocześnie dane te pokazują, iż rośnie zaanga­żowanie kobiet i mężczyzn w tradycyjnie przypi­sywane im rodzaje pracy, czyli kobiet w prace związane z gospodarstwem domowym, a mężczyzn w pracę zawodową. Zapotrze­bowanie na pracę opiekuńczą wzrasta i będzie rosło w przyszłości, jak wnioskuje Anna Zachorowska-Mazurkiewicz analizując dane budżetów gospodarstw domowych.

Kolejny tekst traktuje o zjawisku gender gap na stanowiskach kierowniczych w polskich uniwersytetach. Jego autorka pokazuje wyniki badania własnego – wywiadów z 17 kobietami rektorkami i prorektorkami w kadencji 2016–2020. Z badania wyłania się obraz uniwersytetu jako instytucji, w której dominacja spo­łeczno-kulturowej męskości jest podstawowym źró­dłem barier instytucjonalnych awansu kobiet.

Trzeci z opublikowanych artykułów przedstawia sytuację finansową starszych wdów. Autorka dokonuje wnikliwej analizy, jak wdowy w Polsce postrzegają swoją sytuacją finansową w kategoriach zła czy dobra.

Zawartość bieżącego numeru wydawnictwa „Kobieta i Biznes”:

– Podział pracy odpłatnej i nieodpłatnej między kobiety a mężczyzn: teoria, stan i perspektywy (Anna Zachorowska-Mazurkiewicz)

Gender gap we władzach uniwersytetów. Kulturowa maskulinizacja instytucji jako bariera dostępu kobiet do stanowisk zarządczych (Anna Pokorska)

– Dobra i zła sytuacja finansowa starszych wdów w Polsce (Sylwia Timoszuk)

 

Numer: 1-4/2020 (POBIERZ)