KOBIETA I BIZNES 2018

Kobiety, które odnoszą sukcesy w bizne­sie, reprezentują jednocześnie silne cechy ko­biece oraz silne cechy męskie – tak wynika z badań prowadzonych przez dr Monikę Różycką na terenie województwa zachodniopomorskiego. Z kolei prof. Jovina Ang z National University of Singapure definiuje takie pojęcia jak coach, mentor i sponsor oraz wskazuje na kluczową rolę sponsoringu w promowaniu kobiet na stanowiska kierownicze. Dr Anna Górska dowodzi, że teoria opracowana przez J. Mincera, iż wyższe do­chody oferowane przez rynek pracy sprzyjają aktywi­zacji zawodowej kobiet (w przeciwieństwie do męż­czyzn) ze względu na efekt substytucyjny, nie znajduje odzwierciedlenia we współczesnej gospodarce. Jest wiele zmiennych wpływających na aktywność zawodową kobiet, a nie tylko jeden czynnik wskazywany przez J. Mincera.

Zawartość numeru „Kobieta i Biznes” 2018 to:

  • Uwarunkowania sukcesu kobiet w kontekście aprecjacji wartości kobiecych (Monika Różycka)
  • Argumenty za sponsoringiem (Jovina Ang)
  • Kobiety na rynku pracy w Polsce i USA w kontekście efektu substytucyjnego Mincera (Anna Górska)

Women who are successful in business represent simultaneously strong female and strong male characteristics – it is the main conclusion of empirical studiesconducted by MonikaRóżycka. ProfessorJovinaAnggives the definitions of such concepts as coach, mentor, sponsor, and she points out the key role of sponsoring in advancement of women on managerial positions. Anna Górskadescribes the Mincer “substitution effect” theory and concludes that it is no longer reflected in the reality of XXI century.Female participation on the labour market is dependent on numerous variables and cannot be explained by only one measurement as was suggested by J. Mincer.

Contents of „Women and Business” 2018:

  • • The conditions of women’s success in the context of appreciation of female values (Monika Różycka)
  • Why career sponsorship matters for advancing women (Jovina Ang)
  • Women in the labour market in Poland and USA in the context of Mincer’s substitution effect (Anna Górska)

 

 

O Międzynarodowym Forum Kobiet