sTatut

STATUT STOWARZYSZENIA „MIĘDZYNARODOWE FORUM KOBIET”  (INTERNATIONAL FORUM FOR WOMEN)

tekst jednolity po zmianach uchwalonych przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Członkiń MFK w dniu 4.02.2010

Rozdział I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Art. 1

Pomiędzy przystępującymi do niniejszego Statutu tworzy się, w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, Stowarzyszenie „Międzynarodowe Forum Kobiet”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

Art. 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica, zgodnie z prawem miejscowym.

Art. 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa. Stowarzyszenie może tworzyć swoje oddziały, które są jednostkami terenowymi i działają według postanowień niniejszego statutu. Oddziały terenowe są tworzone na wniosek członka Stowarzyszenia zgłoszony Zarządowi, który to wniosek jest następnie przedstawiany na Walnym Zgromadzeniu Członków i zwykłą większością głosów zapada decyzja, czy Oddział utworzyć, czy też nie.

Art. 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń.

Art. 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

Art. 6

Celem Stowarzyszenia i jego terenowych Oddziałów jest:

 1. aktywne wpływanie na zwiększanie udziału kobiet w życiu gospodarczym, w szczególności wspieranie kobiecego biznesu i działanie na rzecz szerokiego udziału kobiet w przekształ­ceniach gospodarczych w Polsce i innych krajach postkomunistycznych,
 2. kreowanie pozytywnych wzorców kobiety menedżerki,
 3. tworzenie i promocja programów oświaty gospodarczej,
 4. promocja badań i studiów nad problemami kobiet w Szkole Głównej Handlowej i innych ośrodkach naukowych,
 5. rozwijanie międzynarodowych i międzyśrodowiskowych kontaktów kobiet,
 6. tworzenie warunków sprzyjających integracji zawodowej i towarzyskiej członków Stowarzyszenia.

Art. 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. podejmowanie dyskusji, badań, seminariów naukowych w kręgach środowiska akade­mickiego, gospodarczego, środków masowego przekazu i organizacji kobiecych,
 2. wydawanie zeszytu naukowego „Kobieta i Biznes”,
 3. patronat nad Amerykańsko-Polską Biblioteką dla Kobiet Biznesu, działającą przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
 4. organizowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami kobiecymi,
 5. pozyskiwanie środków na dofinansowywanie programu naukowego realizowanego w ramach SGH pod nadzorem Międzynarodowego Forum Kobiet.

Art. 8

§ 1

Działalność Stowarzyszenia i jego Oddziałów terenowych opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

§ 2

Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może zatrudniać osoby spoza członków Stowa­rzyszenia.

Rozdział III

WŁADZE STOWARZYSZENIA

Art. 9

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd Główny i Komisja Rewizyjna. Władzami Oddziałów są: Walne Zebranie Członków Oddziału i Zarząd Oddziału.

Art. 10

§ 1

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenia Członków są: zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 2

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zbiera się jeden raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd Główny.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, albo na wniosek 1/10 członków Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się nie później niż w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku w tej sprawie.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału i odbywa się raz w roku, przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają tak, jak w przypadku uchwał Walnego Zgromadzenia Członków (§3, pkt. 1, pkt. 2 zd. pierwsze oraz pkt. 4). Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
  1. wybór Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału,
  2. udzielanie Zarządowi Oddziału absolutorium,
  3. ustalanie programu działalności Oddziału,
  4. sporządzanie raz w roku pisemnego sprawozdania z działalności Oddziału i przedkładanie go zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków Oddziału oraz Zarządowi Głównemu.

Prezes Zarządu Oddziału może zwoływać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału, jeśli zachodzi taka potrzeba.

§ 3

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są ważne, jeśli w I zwołanym terminie uczestni­czy co najmniej 2/3 członków lub w II terminie – bez względu na liczbę członków.
 2. Podejmowanie uchwał w sprawach nieprzewidzianych w rozesłanym członkom porządku obrad jest możliwe, jeżeli w Walnym Zgromadzeniu bierze udział więcej niż połowa członków Stowarzyszenia. W tym trybie nie mogą być podejmowane uchwały w sprawie odwołania i wyboru władz Stowarzyszenia, jak również zmiana Statutu i rozwiązania  Stowarzyszenia lub jego Oddziału.
 3. Uchwały dotyczące zmian niniejszego Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia lub jego Oddziału zapadają w sposób określony w artykułach 25 i 26. Zmiany Statutu otrzymują moc obowiązującą po ich zarejestrowaniu.
 4. Każda osoba stowarzyszona posiada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 4

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. określanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
 2. wybór Zarządu Głównego,
 3. wybór Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie Zarządowi Głównemu absolutorium po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 5. uchwalanie zmian Statutu,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego w sprawie wykluczenia i skreślenia członków,
 7. nadawanie członkostwa honorowego,
 8. rozwiązanie Stowarzyszenia lub jego Oddziału.

Art. 11

§ 1

Zarząd Główny składa się z Prezesa, trzech Wiceprezesów oraz nie więcej niż trzech członków Zarządu Głównego wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków na wspólną dwuletnią kadencję. Zarząd Oddziału składa się z Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału wybieranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału na wspólną dwuletnią kadencję.

§ 2

Członkowie Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń.

§ 3

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

– kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
– reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i ustalanie wysokości składek członkowskich,
– podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i utraty członkostwa,
– zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Członków,
– wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 3a

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

– kierowanie pracami Oddziału,
– zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału,
– wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

§ 4

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj działający łącznie członkowie Zarządu Głównego, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu Głównego, a w imieniu Oddziału Stowarzyszenia – Prezes lub Wiceprezes Zarządu Oddziału.

§ 5

Prezes Zarządu Głównego zwołuje Zarząd, który zbiera się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 6

Zarząd decyduje zwykłą większością głosów, w razie równości rozstrzyga głos Prezesa.

  § 7

   W przypadku potrzeby uzupełnienia składu Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału lub Komisji Rewizyjnej, w/w mogą dokooptować nie więcej osób niż 1/2 składu pochodzącego z wyboru.

   Art. 12

    § 1

     Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i jego Oddziałów.

      § 2

       Komisja Rewizyjna jest uprawniona do kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia. Kontrola taka dokonywana jest nie rzadziej niż raz do roku przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

       § 3

       Komisja Rewizyjna może występować do Zarządu Głównego z wnioskami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia i jego Oddziałów. Na takie wnioski Zarząd powinien niezwłocznie odpowiadać.

        § 4

         Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zgromadzenie Członków.

         § 5

         Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.

         § 6

         Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

         § 7

         Sprawozdania ze swej działalności Komisja składa przed Walnym Zgromadzeniem Człon­ków.

         Art.13

         Uchwały władz wybieralnych Stowarzyszenia, w przypadkach, kiedy nie określono inaczej, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 1/2 członków.

         Rozdział IV

         CZŁONKOSTWO

         Art. 14
         Członkami Stowarzyszenia są:

         – członkowie zwyczajni,
         – członkowie honorowi,
         – członkowie wspierający.

         Art. 15

         § 1

         Członkami zwyczajni mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcy.

          § 2

           W sprawie przyjmowania nowych członków organem właściwym jest Zarząd.

           § 3

           Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd większością głosów na pisemny wniosek kandydata poparty rekomendacją dwóch członków wprowadza­jących, w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.

           Art. 16

           § 1

           Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby, które swą działalnością położyły szczególne zasługi dla realizacji celów Stowarzyszenia.

            § 2

             Organem właściwym do nadawania godności honorowych jest Walne Zgromadzenie Członków działające na wniosek Zarządu. Uchwały w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

             § 3

             Członkostwo honorowe jest nadawane dożywotnio.

             Art. 17

              § 1

               Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne lub prawne uznające cele Stowarzyszenia bądź zainteresowane jego rozwojem i deklarujące materialne wspieranie Stowarzyszenia, lub jego Oddziału.

               § 2

               Organem decydującym o przyjęciu na członka wspierającego jest Zarząd działający na wniosek członka Stowarzyszenia.

               Rozdział V

               PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

               Art. 18

               § 1

               Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje:

               – czynne i bierne prawo wyborcze do władz,
               – prawo zabierania głosu i przedkładania postulatów w sprawach dotyczących Stowarzy­szenia lub jego Oddziału,
               – prawo udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie lub jego Oddzia­łu,
               – prawo korzystania z pomocy koleżeńskiej zorganizowanej przez Stowarzyszenie lub jego Oddział,
               – prawo noszenia odznaki Stowarzyszenia.

               § 2

               Członkowie honorowi mają wszelkie prawa przewidziane w §1 niniejszego artykułu z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego do władz.

               § 3

               Członkowie wspierający mają prawo:

               1. uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym,
               2. prawo zabierania głosu i przedkładania postulatów,
               3. prawo udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
               4. prawo korzystania z pomocy koleżeńskiej zorganizowanej przez Stowarzyszenie.

               Art. 19

               • 1

               Członkowie zwyczajni i honorowi mają obowiązek:

               1. realizowania celów statutowych,
               2. stosowania się do postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
               3. przestrzegania zasad koleżeńskiego współżycia,

               § 2

               Członkowie zwyczajni mają obowiązek regularnego opłacania składek, członkowie wspierający – spełniania zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

               § 3

               Studenci są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej, ale nie są zwolnieni z opłacania składek członkowskich

                § 4

                 Na wniosek członka zwyczajnego Zarząd Główny może zawiesić członkostwo w Stowarzyszeniu na okres nie dłuższy niż dwa lata.

                 Rozdział VI

                 USTANIE CZŁONKOSTWA

                 Art. 20

                 Ustanie członkostwa zwyczajnego następuje w wyniku:

                 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
                 2. wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku poważnego naruszenia Statutu i uchwał Stowarzyszenia,
                 3. skreślenia z powodu niepłacenia składek przez okres dłuższy niż 1 rok.

                 Art. 21

                 § 1

                 Wykluczenie lub skreślenie następuje na podstawie uchwały Zarządu.

                 § 2

                 Uchwała o wykluczeniu lub skreśleniu powinna być poprzedzona udzieleniem zainteresowanemu upomnienia sformułowanego na piśmie i określającego szczegółowo rodzaj naruszenia.

                 § 3

                 Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia lub skreślenia członek zwyczajny może się odwołać do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały.

                 § 4

                 Odwołanie jest podejmowane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.

                 Art. 22

                 Ustanie członkostwa honorowego następuje w wyniku:

                 1. dobrowolnego zgłoszenia na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,
                 2. wykluczenia przez Walne Zgromadzenie Członków w przypadku uporczywego naruszania Statutu.

                 Art. 23

                 Ustanie członkostwa wspierającego następuje w wyniku:

                 1. dobrowolnego zgłoszenia na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,
                 2. wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia,
                 3. uchwała o wykluczeniu powinna być poprzedzona udzieleniem upomnienia sformu­łowanego na piśmie,
                 4. skreślenia z powodu niespełnienia zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

                 Rozdział VII

                 FINANSOWANIE

                 Art. 24

                 § 1

                 Działalność Stowarzyszenia i jego Oddziałów jest finansowana z dochodów pochodzących ze:

                 1. składek członkowskich i świadczeń członków wspierających,
                 2. darowizn osób fizycznych i prawnych oraz zapisów i spadków,
                 3. dochodów własnych z wydawnictw, imprez, działalności gospodarczej,
                 4. dotacji państwowych,
                 5. działalności gospodarczej prowadzonej dla wspierania celów statutowych Stowarzyszenia.

                 § 2

                 W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia o przeznaczeniu jego majątku decyduje Walne Zgromadzenie Członków.

                 Rozdział VIII

                 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                 Art. 25

                 Zmiany Statutu dokonuje Walne Zgromadzenie Członków w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Walnego Zgromadzenia w I terminie lub bez względu na liczbę obecnych członków – w II terminie.

                 Art. 26

                 Stowarzyszenie lub jego Oddział mogą zostać rozwiązane na mocy uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Walnego Zgromadzenia w I terminie lub bez względu na liczbę obecnych członków – w II terminie.

                 Oddziały

                 Oddział
                 Warszawa

                 Oddział
                 Trójmiasto

                 Oddział
                 Olsztyn

                 Oddział
                 Łódź