KOBIETA I BIZNES 2019

Wyniki badań opublikowanych w ostatniej dekadzie wskazują, że zatrudnianie kobiet na najwyższych szczeblach zarządzania przynosi przedsiębiorstwu korzyści ekonomiczne i pozaekonomiczne. Większy udział kobiet na najwyższych stanowiskach zarządczych jest ważną wskazówką dla akcjonariuszy, którzy coraz częściej zwracają uwagę na skład zarządów pod względem płci. Najnowsze dane ilustrujące udział kobiet na stanowiskach menedżerskich w Polsce na tle krajów europejskich oraz wskazanie, że zróżnicowane pod względem płci zarządy mają wpływ na konkurencyjność znajdują się w tekście autorstwa Ewy Lisowskiej. Kolejny tekst traktuje o różnych obliczach ubóstwa kobiet w Polsce. Jego autorki potwierdzają, że znaczny procent osób ubogich w Polsce stanowią kobiety. Rozważane w tekście symptomy biedy charakterystyczne dla polskich kobiet przemawiają za tezą, że ubóstwo w Polsce ma sfeminizowane oblicze. Trzeci z opublikowanych artykułów przedstawia najważniejsze- z perspektywy pracownika – kompetencje menedżerskie oraz odpowiada na pytanie, jak płeć menedżerów wpływa na ich styl zarządzania.

Zawartość „Kobiety i Biznes” 2019 to:

  • Kobiety na stanowiskach menedżerskich a konkurencyjność firm (Ewa Lisowska)
  • Oblicza ubóstwa kobiet w Polsce (Aleksandra Kubecka, Martyna Wanda Koziorzemska, Justyna Nowotniak)
  • Płeć a kompetencje menedżerskie w opinii podwładnych (Luiza Niechoda)

 

The studies whose results have been published in the last decade indicate that employing women at the highest managerial levels brings a company both, economic and non-economic benefits.A larger share of women at senior managerial positions is an important hint for shareholders, who pay ever more attention to the gender composition of management boards.The newest data on share of women on managerial positions in Poland and European Union average as well as the benefits  are presentedin the article written by Ewa Lisowska. The second article treats about variety faces of women’s poverty. The Authors confirmed that  women represent a considerable proportion of poor people in Poland. The symptoms of poverty discussed in the paper support the thesis that poverty in Poland is feminised. The third  paper (based on empirical study) gives an overview of the most important managerial competencies from the point of view of employees, and answer the question how gender influence the managerial style.

 

Contents of „Women and Business” 2019:

  • Women at managerial positions and the competitiveness of companies (EwaLisowska)
  • The faces of women’s poverty in Poland (Aleksandra Kubecka, Martyna Wanda Koziorzemska, Justyna Nowotniak)
  • Gender and managerial competencies as viewed by subordinates (Luiza Niechoda)

 

 

O Międzynarodowym Forum Kobiet