KOBIETA I BIZNES 2022

W tym zeszycie prezentujemy wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Opakowanie w sam raz”, realizowanego przez Międzynarodowe Forum Kobiet w 2022 r. W świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkularnej istotne jest przyjrzenie się wyborom zakupowym kobiet i mężczyzn i temu, czy w decyzjach o zakupie kosmetyków uwzględniają takie elementy jak opakowanie, jego rodzaj i możliwość recyklingu.Wyniki badań omawiają Halina Brdulak i Małgorzata Szafranowicz.

Jak żołnierze oceniają kompetencje dowódcze ko­biet żołnierzy? Na to pytanie odpowiadają Agata Pietrzykowska i Aleksandra Sus prezentując wyniki badań własnych.

Ukazanie dysproporcji w za­trudnieniu kobiet i mężczyzn w zarządach i radach nadzorczych wybranych spółek mediowych (Telewi­zji Polskiej, Grupy TVN, Canal+ Polska, Grupy Polsat Plus) jest celem opracowania, którego autorkami są Marlena Kondrat i Aleksandra Chmielewska. Z analizy wynika, że stosunkowo najwięcej kobiet w gremiach decyzyjnych ma Grupa TVN, a Telewizja Polska nie ma kobiet ani w zarządzie, ani w radzie nadzorczej.

O przyczynach oraz konsekwencjach występowania luki emerytalnej w Polsce pisze Alicja Wejdner. Analiza opiera się na przeglądzie literatu­ry oraz danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Luka emerytalne ze względu na płeć to poważny problem społeczny, dlatego należy dążyć do jego rozwiązania w ramach polityki państwa. Jednym z postulowanych działań jest wyrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

 

Zawartość numeru „Kobieta i Biznes” 2022:

  •  Wybrane cechy dowódcze kobiet w armii w opiniach innych żołnierzy

  • Kobiety i mężczyźni w zarządach i radach nadzorczych głównych nadawców telewizyjnych w Polsce

  • Analiza różnic w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn oraz ich konsekwencji dla systemu emerytalnego i społeczeństwa w Polsce

  • Determinanty wyborów zakupowych na polskim rynku produktów kosmetycznych w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkularnej

In this edition of Women and Business, we present the results of empirical surveys conducted by the International Women’s Forum in 2022 within the project titled Packaging Just Right. Considering the concepts of sustainability and circular economy, it is important to look at the purchasing choices of women and men and whether they consider such elements as packaging, its type, and recyclability in their decisions to buy cosmetics. Detailed results present Halina Brdulak and Małgorzata Szafranowicz in their article.

How do soldiers assess the command competence of female soldiers? Agata Pietrzykowska and Aleksandra Sus answer this question by presenting the results of their own research.

Showing the disproportion in the employment of women and men in the management and supervisory boards of selected media companies (Polish Television, TVN Group, Canal+ Polska, Polsat Plus Group) is the purpose of the study, whose authors are Marlena Kondrat and Aleksandra Chmielewska. The analysis shows that the TVN Group has relatively the highest number of women in decision-making bodies, while Telewizja Polska has no women in either its management or supervisory boards.

Alicja Wejdner writes about the causes and consequences of the pension gap in Poland. The analysis is based on a literature review and data from the Social Insurance Institution. The gender pension gap is a serious social problem, so it is necessary to strive to solve it within the framework of state policy. One of the measures advocated is to equalize the retirement age between men and women.

The contents of “Women and Business” 2022 is as follows:

  • Selected commandery distinguishing features of women in the army in the opinions of other soldiers
  • The imbalance in numbers between men and women on boards of directors and supervisory boards of the main TV broadcasters in Poland
  • Analysing the differences in amounts of pensions of men and women and their effects on the pension system and society in Poland
  • Determinants of purchasing choices on the Polish cosmetics market in the light of the concepts of sustainable development and circular economy

O Międzynarodowym Forum Kobiet