KOBIETA I BIZNES 2021

Stereotypowe postrzeganie stanowi istotną przeszkodę w awansowaniu kobiet na stanowiska kierownicze najwyższego szczebla. Płeć ma też znaczenie w postrzeganiu kobiet i mężczyzn jako liderów, a także w budowaniu marki osobistej przez osoby zajmujące najwyższe stanowiska kierownicze. Jakie są różnice w tworzeniu marek osobistych przez kobie­ty i mężczyzn CEO? Odpowiedzi na to pytanie udzielają Zuzanna Staniszewska i Anna Górska analizując wyniki własnych badań jakościowych przeprowadzonych w 2018 r. Wyniki wskazują, że kobiety i mężczyźni CEO inaczej rozumieją markę osobistą, a także inaczej ją kreują.

Jak firmy mogą wspomagać kobiety w awansowaniu na stanowiska kierownicze najwyższego szczebla? Czy jest to uzasadnione i praktykowane? Na te pytania odpowiada Ewa Lisowska analizując literaturę przedmiotu oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie wzmacniania pozycji kobiet w organizacji.

O czynnikach sukcesu mikroprzedsiębiorczyń pisze Dariusz Leszczyński, absolwent studiów doktoranckich SGH. W tym artykule są prezentowane wyniki badań przeprowadzonych w woj. mazowieckim w 2014 r. Autor wskazuje, że wśród kluczowych predyktorów sukcesu są determinacja i wytrwałość w biznesie, innowacyjność, skłonność do podejmowania ryzyka, orientacja na klientów biznesowych.

Zawartość bieżącego numeru „Kobiety i Biznes”:

  • Marka osobista CEO: różnice w sposobach kreacji wśród kobiet i mężczyzn
  • Działania na rzecz wzmacniania pozycji kobiet w organizacji
  • Badanie kluczowych czynników sukcesu kobiet w biznesie: firmy mikroprzedsiębiorczyń z województwa mazowieckiego 

Stereotypical perception is a significant obstacle to the advancement of women to top management positions. Gender also matters in perceiving leaders and building a personal brand by women and men in top management positions. What are the differences in creating personal brands by female and male CEOs? The answers to this question are provided by Zuzanna Staniszewska and Anna Górska, analyzing the results of their qualitative research conducted in 2018. The results show that women and men CEOs understand a personal brand differently and create it differently.

How can companies support women in advancing to top management positions? Is it justified and practiced? These questions are answered by Ewa Lisowska analyzing the literature on the subject and examples of good practices in empowering women in the organization.Dariusz Leszczyński, a graduate of Ph.D. studies at the Warsaw School of Economics, writes about the success factors of female micro-entrepreneurs. This article presents the research carried out in the Mazowieckie voivodship in 2014. The author points out that the key predictors of female success include determination and perseverance in business, innovation, propensity to take risks, and orientation to business customers.

The contents of “Women and Business” 2021 is as follows:

  • The CEO’s personal brand: Differences in creation between women and men
  • Empowering women in organizations – good practices
  • The study of key success factors in business: the case of women micro-entrepreneurs from Mazovia Province

O Międzynarodowym Forum Kobiet