KOBIETA I BIZNES 2023  

W aktualnym zeszycie analizujemy różnice w dostępie do stanowisk kierowniczych w Polsce i na Węgrzech, a także różnice w sposobie korzystania z social mediów przez kobiety i mężczyzn. Omawiamy też znaczące nierówności ze względu na płeć w tenisie –zarówno te, związane z finansami, jak i formalne czy organizacyjne.

Pierwszy z artykułów prezentuje analizę dostępu kobiet do stanowisk kierowniczych w Polsce i na Węgrzech w związku z dyskusją wokół dyrektywy Komisji Europejskiej o kwotach w biznesie. Autorki – Beáta Nagy, Ewa Lisowska i Ewa Rumińska-Zimny – odpowiadają na pytanie, dlaczego konserwatywne rządy udaremniają, bardziej na Węgrzech niż w Polsce, starania polityczne na rzecz równości płci. W artykule podkreślono ograniczoną skuteczność inicjatyw podejmowanych przez niektóre przedsiębiorstwa, a także wskazano, że same deklaracje równości, za którymi nie idą sankcje, przekładają się jedynie na nieznaczny wzrost obecności kobiet w radach nadzorczych i zarządach spółek publicznych.
Drugi artykuł traktuje o popularności mediów społecznościowych wśród kobiet i mężczyzn. Jego celem jest analiza aktywności kobiet i mężczyzn w wybranych mediach społecznościowych w Polsce na podstawie danych za 2022 r. oraz wskazanie możliwych konsekwencji wynikających ze zróżnicowanej konsumpcji mediów przez przedstawicieli obu płci. Przeprowadzona przez autorki – Aleksandrę Chmielewską i Marlenę Kondrat – analiza danych pokazuje, że kobiety częściej niż mężczyźni korzystają z mediów społecznościowych i za ich pośrednictwem wyrażają opinię na różne tematy, dzięki czemu firmy prowadzące działalność w Internecie mogą lepiej dostosować ofertę sprzedażową do ich potrzeb i preferencji.

Autor trzeciego artykułu – Michał Łesyk – ukazuje kluczowe momenty w historii kobiecego tenisa i opisuje sposoby walki o lepszy status tenisistek oraz oporu, na jaki te starania napotykały. W szczególności autor wskazuje, że w tenisie występują znaczące rozbieżności zarobkowe ze względu na płeć. We wnioskach podkreśla, że choć w kwestii równości płci dużo udało się osiągnąć, to wciąż dostrzec można przejawy dyskryminacji kobiet w tej dyscyplinie sportu.

Zawartość bieżącego numeru „Kobiety i Biznes”:

  • Zaprojektowane na porażkę? Działania na rzecz równości płci w biznesie wobec przeciwności w Polsce i na Węgrzech
  • Popularność mediów społecznościowych w Polsce – analiza według płci
  • Kobiety w tenisie – historia walki o równość

The contents of “Women and Business” 2023 is as follows:

The first of the articles presents an analysis of women’s access to management positions in Poland and Hungary in connection with the discussion around the European Commission’s directive on quotas in business.The authors– Beáta Nagy, Ewa Lisowska and Ewa Rumińska-Zimny – answer the questionof why policy in Hungary has been more stymied by the conservative backlash than in Poland. The article sheds light on the conditions under which initiatives to promote women’s progress in the corporate world are raised. It also highlights how mere lip service to equality is being likely to result in only trivial increases in women’s participation on corporate boards.
The second article is about popularity of social media among women and men. This paper analyses the activity of women and men in selected social media in Poland based on 2022 data, with the aim to identify possible consequences of different media consumption by gender. The authors – Aleksandra Chmielewska i Marlena Kondrat – show that women use social media more frequently than men and express their opinions on various topics through them. This knowledge allows e-commerce companies to better adapt their sales offer to women’s needs and preferences.
The author of the third article – Michał Łesyk –presents some of the key moments in the history of women’s tennis, describing the struggle for a better status for female tennis players and the resistance these efforts encountered. It must be emphasised that there is still a significant gender wage gap in tennis. The conclusions show that a lot has been achieved in tennis when it comes to gender equality, but nevertheless, discrimination against women can still be observed.

The contents of “Women and Business” 2023 is as follows:

  • Designed for Failure? Advocating Equality against Adversity in Hungary and Poland
  • Gender-based analysis of social media popularity
  • Women in tennis – a history of the struggle for equality

 

O Międzynarodowym Forum Kobiet